GIÁ TRỊ CỐT LÕI KINH DOANH

1. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN:

Năng lực cao trong quản lý sản xuất và bán hàng, Chuyên môn sâu trong quản lý tư vấn, thi công, bảo hành, bảo trì

2. TRÁCH NHIỆM:

Trách nhiệm với khách hàng, người lao động trong Công ty, với cộng đồng xã hội.

3. TÔN TRỌNG:

Tôn trọng khách hàng, đối tác, nhân viên và bản thân

4. CHÍNH TRỰC, CÔNG BẰNG:

Trong quan hệ đối xử và cạnh tranh trên thị trường.

5. TUÂN THỦ:

Tuân thủ pháp luật, các quy định Công ty và văn bản ký kết với đối tác và khách hàng.

6. ĐẠO ĐỨC:

Giữ vững đạo đức kinh doanh và hành động theo các chuẩn mực đạo đức xã hội.